Kennisinnovatie

Kennisinovatie NVvMT

"De kennisinnovator zet zich in om continue ontwikkeling van het vak te stimuleren op het gebied van onderzoek, het ontwikkelen van modulen en producten, het beschrijven van micro-interventies, beroepsprofiel, opleidingen en het bij- en nascholingsaanbod voor de leden."

Daarbij hanteert zij de strategische onderzoeksagenda samengesteld door alle lid verenigingen, als uitgangspunt. Het is in het belang om muziektherapeutisch onderzoek blijvend te ontwikkelen en zichtbaar en toegankelijk te maken op wetenschappelijk en praktijk niveau

Onderzoek en kennisontwikkeling

De NVvMT ondersteunt en faciliteert onderzoek en kennisontwikkeling om hierdoor de kwaliteit en de onderbouwing van muziektherapie te verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om wetenschappelijk onderzoek, praktijkgericht onderzoek, de ontwikkeling van producten en modulen en het schrijven van micro-interventies voor muziektherapie. 

Kwaliteitstandaarden en borging

Onder kwaliteitsstandaarden wordt verstaan de zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen, welke betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. Patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken hier samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn patiëntgericht en houden rekening met het feit dat de zorg tegen aanvaardbare kosten kan worden geleverd.

Het kwaliteitsinstituut Akwa GGZ begeleid dit proces en zorgt samen met patiënten, naasten en professionals om deze ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz te waarborgen. Zodat patiënten de best mogelijke behandeling en zorg krijgen gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde. De NVvMT wordt door Akwa GGZ betrokken bij de landelijke ontwikkeling van verschillende zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules.

Zorgstandaarden

Een zorgstandaard geeft vanuit het perspectief van patiënten met een bepaalde stoornis, een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de noodzakelijke onderdelen van de multidisciplinair georganiseerde individuele zorg. Dit geldt voor de onderdelen preventie, zorg (cure & care) en ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde stoornis gedurende het complete zorgcontinuüm. De omschrijving omvat ook de organisatie van zorg en relevante prestatie-indicatoren”.

Generieke modulen

In generieke modules staan zorgcomponenten of zorgonderwerpen beschreven die voor meerdere psychische stoornissen en/of somatische aandoeningen relevant zijn. Een generieke module haakt per definitie aan op een aantal andere kwaliteitsstandaarden, zowel voor specifieke stoornissen als voor somatische chronische aandoeningen. De zorg die beschreven wordt in een generieke module kan bij de ene stoornis toepasbaar zijn in slechts één bepaalde fase en bij een andere stoornis in meerdere fasen. De zorg die beschreven wordt rondom het ggz-onderwerp in een generieke module, is ‘generiek’.

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op verbetering van kwaliteit van zorg. Veelal betreft het een systematische samenvatting van wetenschappelijk onderzoek en afweging van voor- en nadelen van verschillende behandelingen, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers. Een richtlijn is primair bedoeld voor ondersteuning van de klinische besluitvorming. Gerelateerde doelen zijn vermindering van diversiteit in handelen en vergroten van transparantie.

Product- en moduleontwikkeling

[Onder constructie]

Voor meer informatie over product- en moduleontwikkeling, zie website FVB

Vakeffect - Meten in de praktijk

[Onder constructie]

Voor meer informatie over meten in de paktijk, zie website FVB

Zie ook  Vaktherapie onderzoek muziektherapie Kennisinnovatie