Bestuur

NVvMT organogram 2019 (download PDF)

Voorzitter – Laurien Hakvoort, PhD, SRMTh, NMT-F

“De voorzitter heeft als taak de grote beleidslijnen te bewaken, een bindende factor in het bestuur te zijn en externe contacten te onderhouden.” 

Albert BermanDe voorzitter is lid van het dagelijks bestuur. Zij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. Zij stuurt andere bestuursleden aan en zit vergaderingen voor. 
Daarnaast is de voorzitter het aanspreekpunt voor de leden. De voorzitter houdt toezicht op de diverse werkgroepen en commissies. Ook onderhoudt zij contact met de medewerkers van het secretariaat, lidverenigingen en de federatie.
De voorzitter is contactpersoon voor de Commissie van Toelating. Wanneer iemand lid van de beroepsvereniging wil worden, maar een in Nederland niet erkende opleiding heeft gevolgd, besluit deze commissie na onderzoek of men tot het lidmaatschap kan worden toegelaten dan wel afgewezen wordt.
De komende tijd wordt er voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van communicatie en pr. Daartoe wordt met verschillende organisaties overlegd, zodat lidmaatschap van de beroepsvereniging een meerwaarde krijgt voor de muziektherapeuten en er naar de maatschappij toe een duidelijke beeldvorming met betrekking tot muziektherapie ontstaat.

Laurien Hakvoort is de afgevaardigde vanuit Nederland voor de EMTC om op Europees niveau het vak muziektherapie af te stemmen en te zorgen voor een Europees registratiesysteem.

Email: voorzitter@nvvmt.nl

 

Secretaris - Nadia Lodewijk 

"De secretaris onderhoudt het contact met de leden en beantwoordt de vragen die via het contactformulier van deze website binnenkomen. Zij verzorgt de Nieuwsbrief die minstens zes keer per jaar uitkomt."

De secretaris is lid van het dagelijks bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de interne communicatie (vergaderplanning, agenda maken, notulen maken) en heeft direct contact met de leden. Ook voor de Algemene Ledenvergadering zorgt de secretaris ervoor dat de leden de stukken op tijd hebben en dat de notulen geschreven worden. 
De secretaris behandelt ingekomen en uitgaande post. Tegenwoordig is veel van deze post elektronisch geworden en checkt de secretaris om de paar dagen zijn inbox om deze werkzaamheden te kunnen doen. Zij verstuurt de Nieuwsbrief en onderhoudt contact met externe instellingen en bedrijven. Daarnaast onderhoudt zij nauwe contacten met de verschillende werkveldgroepen van de NVvMT en biedt ondersteuning bij het opstarten van nieuw op te richten werkveldgroepen.

Email: secretaris@nvvmt.nl

 

Penningmeester - Hilbertje Reek-Jansen 

"De penningmeester draagt zorg voor de financiën van de vereniging. Daarnaast houdt zij toezicht op de ledenadministratie. Voor beiden taken wordt samengewerkt met het secretariaat van de federatie."

De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur. Zij is eindverantwoordelijk voor  de controle van de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar, het maken van de begroting voor het komende kalenderjaar, het bijhouden en controleren van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en het zo nodig halfjaarlijks aanpassen van de begroting. Eens per kwartaal is er overleg met de penningmeesters van de zusterverenigingen en de medewerker van het secretariaat van de FVB, over de financiën en de ledenadministratie van de vereniging. De penningmeester is het aanspreekpunt voor de leden voor wat betreft de begroting, jaarrekening, en de contributies.

Email: penningmeester@nvvmt.nl

 

Kennisinnovatie - Gea van Straaten 

"Het bestuurslid Kennisinnovatie zet zich in om continue ontwikkeling van het vak te stimuleren op het gebied van onderzoek, het ontwikkelen van modulen en producten, het beschrijven van micro-interventies, beroepsprofiel, opleidingen en het bij- en nascholingsaanbod voor de leden.”

Het bestuurslid kennisinnovatie is lid van het algemeen bestuur. Zij onderhoudt contact met de opleidingen en werkt samen met de kennisinnovatoren van de lid verenigingen van de FVB.

Binnen deze portefeuille ziet Gea het als haar uitdaging de strategische onderzoeksagenda samengesteld door alle lid verenigingen, vanuit muziek therapeutisch oogpunt blijvend te ontwikkelen en het belang van muziek therapeutisch onderzoek zichtbaar en toegankelijk te maken. Daartoe wordt nauw samen gewerkt met de lectoraten, hogescholen en met een brede achterban uit de verschillende werkvelden en kennisnetwerken. Daarnaast begeleidt het bestuurslid de ontwikkeling van het overkoepelende beroepscompetentieprofiel vaktherapeut en het beroepscompetentieprofiel van de muziektherapeut.

Email: kennisinnovatie@nvvmt.nl

 

Belangenbehartiging - Marlies Brandt

“De belangenbehartiger zet zich in voor de belangen van de leden van de NVvMT. Deze behartiging vindt plaats in samenwerking met de belangenbehartiger van de FVB. Vanuit één front werken we samen met de vier andere vaktherapeutische beroepen en staan we samen sterk.” 

Marlies Brandt - Bestuurslid portefeuille ...De belangenbehartiger is lid van het algemeen bestuur. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor vragen van leden over onderwerpen zoals het beroepsprofiel, de klachtencommissie, registratie bij de SRVB, de commissie Zelfstandig Gevestigde Vaktherapeuten, beroepserkenning, CAO’s, functiewaardering en rechtspositionele ondersteuning. De belangenbehartiger kan vragen beantwoorden en adviezen geven over hulpmogelijkheden en de verder te bewandelen weg. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de informatievoorziening over belangenbehartiging op FVB niveau naar de leden en zorgt zij ervoor dat wensen en informatie van leden op de goede plek terecht komen.

Email: belangenbehartiging@nvvmt.nl

 

PR & Communicatie - Maaike van Swambagt

“Het bestuurslid PR & Communicatie draagt zorg voor de informatieverstrekking zowel binnen de beroepsvereniging als naar externen. Daarbij houdt ze zich bezig met de informatie uitwisseling en samenwerking met aanverwante verenigingen en met de FVB”.

Het bestuurslid PR & Communicatie maakt deel uit van het algemeen bestuur. Zij vervult een ondersteunende rol binnen het bestuur o.a. met betrekking tot het redigeren van teksten en verzorgen van lay-out; het updaten en inhoudelijk aanvullen van informatie op de website; en de PR rondom studiedagen van de vereniging. Tevens draagt zij zorg voor de informatievoorziening naar externen. 

Email: prcom@nvvmt.nl

 

 

Algemeen bestuurslid - Anne Pluimers

"Het algemeen-bestuurslid fungeert binnen het Algemeen bestuur als vliegende keep en verlicht de werkdruk van andere bestuursleden waar nodig.

Het algemeen-bestuurslid is lid van het Algemeen bestuur. Zij is is inzetbaar wanneer taken van andere bestuursleden extra hulp kunnen gebruiken. Ze denkt mee, neemt taken over en is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergaderingen. Tijdens deze momenten worden mogelijke taken besproken en verdeeld." 

E-mail: ablid@nvvmt.nl

 

 

Studentzaken - Joris Luczak

“Het studentlid van het bestuur heeft als voornaamste taak om contact te onderhouden met studenten van de verschillende opleidingen. Daarnaast geven zij voorlichting aan studenten over de NVvMT, zodat ze weten wat de beroepsvereniging voor hen kan betekenen.” 

In het bestuur van de NVvMT zitten twee leden die nog studeren aan één van de erkende opleidingen. Deze bestuursleden denken actief na over hoe de vereniging op een dusdanige manier gevormd kan worden, dat ook studenten zich betrokken voelen bij de vereniging. Daartoe geven zij presentaties over de NVvMT op de verschillende opleidingen in Nederland. Verder houden zij bij wat voor soort onderzoek er door studenten gedaan wordt en dragen zij zorg voor een felicitatie vanuit de NVvMT bij het afstuderen van studenten. Ook werven zij studenten die actief/passief willen zijn binnen de vereniging. Daarnaast is het hun taak om op de hoogte te blijven van activiteiten van de European Association of Music Therapy Students (EAMTS). Ook zullen zij aanwezig zijn bij (internationale) studentenbijeenkomsten. 

Email: studentzaken@nvvmt.nl 

Zie ook  Algemeen bestuur Dagelijks bestuur