Commissie van Toelating

Commissie van Toelating van de NVvMT

(English below)

Regelmatig krijgt de NVvMT aanvragen voor toelating tot de vereniging. Iedere meerderjarig persoon mag zich melden als ‘belangstellende’ en zo kennisnemen van de ontwikkeling van muziektherapie binnen de Nederlandse gezondheidsvoorzieningen.

Sommige mensen willen echter lid worden van de beroepsvereniging terwijl zij geen door de NVvMT erkende opleiding hebben afgerond. Aanvragen worden vaak gedaan door mensen die wel de titel of functie hebben binnen de instelling als muziektherapeut, maar niet als zodanig een opleiding hebben gevolgd. Als zij toch lid willen worden van de NVvMT zal hun competenties en opleidingsachtergrond getoetst worden. Dit gebeurt door de commissie van toelating (CvT), die bestaat uit 3 onafhankelijke muziektherapeuten, waarvan minimaal 1 aan een erkende muziektherapie opleiding verbonden is. De voorzitter van de NVvMT stroomlijnt dit proces.

De CvT toets of de competenties, kennis, vaardigheden en ervaring te vergelijken zijn met de gewenste competenties van een NVvMT erkend muziektherapeut (zoals opgesteld in het Beroepscompetentieprofiel (BCP) van de Muziektherapeut (NVvMT, 2017). De aanvrager voor erkenning kan zelf al nagaan of de eigen competenties voldoen.

De belangrijkste criteria om alsnog toegelaten te worden tot de NVvMT zonder muziektherapie opleiding:

 • De aanvrager heeft minimaal een bacheloropleiding van 4 jaar afgerond of een 3-jarige bachelor aangevuld met een master in de gewenste richting (psychologie, gezondheid & muziek) afgerond
 • De aanvrager heeft een aantoonbare muzikale achtergrond (professioneel of semiprofessioneel)
 • De aanvrager heeft een aantoonbare achtergrond in de hulpverlening (psychologie, verpleegkunde, social work (minimaal HBO), Speciaal onderwijs)
 • De aanvrager heeft vele jaren werkervaring binnen een instelling (daar zijn corrigerende mechanismen; eigen praktijk telt niet)
 • De aanvrager heeft aantoonbaar aan minimaal 8 specifiek op reguliere muziektherapie-gerichte nascholingen deelgenomen (waarbij maximaal 3 studiedagen meetellen) met een minimum van 200 studie-uren gedurende de laatste 5 jaar
 • De aanvrager heeft aantoonbaar kennis van psychopathologie, reguliere behandelcriteria, multidisciplinaire richtlijnen of zorgstandaarden (voldoet aan alle PSBK eisen) (zie voor een overzicht van PSBK-opleidingen
 • De aanvrager kan aantoonbaar EBP (evidence based practice) en PBE (Practice based evidence) binnen muziektherapie hanteren
 • De aanvrager toont aan, aan de gestelde competenties volgens het BCP van de muziektherapeut te voldoen
 • De aanvrager heeft minimaal 800 uur stagegelopen als muziektherapeut
 • De aanvrager heeft minimaal één volledig supervisie traject afgerond (15 sessies) bij een muziektherapeut als supervisor (liefst tijdens de stage)

De NVvMT adviseert aanvragers alsnog een bachelor muziektherapie op Stenden (deeltijd 2,5 jr) of een (pre-)Master muziektherapie op ArtEZ of Codarts te starten en voltooien.

De belangrijkste criteria om toegelaten te worden tot de NVvMT met een internationaal diploma muziektherapie:

 • De aanvrager heeft een 4-jarige bachelor muziektherapie (240 EC) afgerond of een 3-jarige bachelor aangevuld met een 120 EC master muziektherapie (zoals geverifieerd door het Nuffic; https://www.nuffic.nl/en/subjects/work-regulations/working-in-the-netherlands-with-a-foreign-diploma).
 • De aanvrager heeft voldaan aan de Nederlandse PSBK eisen (zie voor een overzicht van PSBK-opleidingen).
 • De aanvrager heeft minimaal 800 uur stagegelopen als muziektherapeut
 • De aanvrager heeft minimaal één volledige supervisie (15 sessies) gevolgd met een muziektherapeut als supervisor (bij voorkeur tijdens de stage).

Vaak blijkt de aanwezigheid van deze competenties uit het meegezonden curriculum vitae, maar soms kan ook nog additioneel gevraagd worden om demonstratie van het eigen werk. De daadwerkelijke diploma’s moeten worden overhandigd.

 

English:

The criteria for being admitted to the NVvMT with an international music therapy degree:

The Dutch Music Therapy Association (NVvMT) receives applications for admission to the association, regularly. Any adult may apply as an ‘interested attendant’ (belangstellende) and thus become acquainted with the development of music therapy within the Dutch health care.

However, some people want to become professional members of the association even though they have not completed a training recognized by the NVvMT. Those applicants have completed their program abroad. If they do want to become members of the NVvMT, their competencies and educational background will be assessed. This is done by the committee of admission (CvT), which consists of 3 independent music therapists, of which at least one is connected to a Dutch recognized music therapy training. The chairperson of the NVvMT streamlines this process.

The CvT tests whether the competencies, knowledge, skills and experience can be compared to the desired competencies of an NVvMT recognized music therapist (as stated in the Professional Competency Profile (BCP) of the Music Therapist (NVvMT, 2017).

The main criteria for admittance to the NVvMT with an international music therapy degree:

 • The applicant has completed a 4-year bachelor's degree in music therapy (240 EC) or completed a 3-year bachelor supplemented by a 120 EC master's degree in music therapy (as verified by Nuffic)
 • The applicant has completed the Dutch PSBK requirements (see for an overview of PSBK education programs)
 • The applicant has completed at least 800 hours of internship as a music therapist
 • The applicant has completed at least one full supervision course (15 sessions) with a music therapist as supervisor (preferably during the internship)

The presence of these competencies is often evident from the enclosed curriculum vitae, but sometimes additional demonstration of one's own work may be requested. The actual diplomas must be scanned and submitted.

Zie ook  lidmaatschap commissie van toelating