Pilot onderzoek naar indicaties voor vaktherapie.

26 januari 2021

In 2017 is de Generieke Module Vaktherapie vastgesteld. In de GMVT staat beschreven wat patiënten en verwijzers van vaktherapeuten kunnen verwachten, bijvoorbeeld met welke klachten en problemen patiënten zich bij een vaktherapeut kunnen aanmelden: de indicatie. De GMVT is een ‘levend’ document dat elke 2 jaar wordt herzien. Om richting te geven aan deze herziening is een projectgroep GMVT opgericht, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn.

Vanuit de projectgroep GMVT is een onderzoeksvoorstel ontwikkeld onder supervisie van dr. Marinus Spreen, lid van de onderzoeksagenda. In dit onderzoek zal informatie worden verzameld over het werkgebied van de vaktherapeutische beroepen bij de doelgroepen Kind en Jeugd, volwassenen en ouderen.

Dit voorstel betreft een pilot-onderzoek dat een aantal casestudies bij lopende behandelingen behelst. Op grond van de bevindingen uit deze pilot kan een grootschaliger onderzoek worden ontwikkeld en uitgezet.

De uitvoerenden van het onderzoek

Het pilot-onderzoek zal worden uitgevoerd door de leden van de projectgroep GMVT. De coördinatoren zijn Patric Driessen en José Pouwels, muziektherapeuten, en Maarten Roovers, psychomotorisch therapeut. De overige leden en uitvoerenden zijn: Laura Zwinkels, beeldende therapie; Proudy Toxopeus, psychomotorische kindertherapie; Esther Huijbers, dramatherapie; Maartje Jaspers, danstherapie; en Lenette Raaymakers, speltherapie.

Het onderzoek wordt gesuperviseerd door dr. Marinus Spreen, lector small N designs, NHL Stenden.

De opzet van het onderzoek

Een belangrijk doel van het onderzoek is patiënten en verwijzers te informeren over indicaties voor vaktherapie. De vraag die daaruit voortvloeit is “welke overeenkomsten en verschillen zijn er in specifieke klachten en problemen (waarmee patiënten zich aanmelden) bij de verschillende vaktherapeutische disciplines?” Daarmee hoopt het onderzoek informatie naar boven te halen omtrent de klachten en problemen waarmee patiënten zich aanmelden, de inzet- en meerwaardevraag bij vaktherapeutische disciplines, en de toereikendheid en bruikbaarheid van de 7 transdiagnostische factoren (TDF).

De aard van het onderzoek

Er is gekozen voor een prospectieve studie naar klachten en problemen die gedurende acht behandelsessies aan bod komen in een vaktherapeutische behandeling. Hierin wordt zowel het perspectief van de patiënt als de therapeut meegenomen. Er zullen 17 therapeuten uit alle disciplines met elk 2 patiënten benaderd worden voor deelname. In totaal worden er 34 behandelingen gevolgd. De informatie die voortkomt uit dit pilot-onderzoek zal richtinggevend zijn voor de opzet van een groter vervolgonderzoek.

Voor dit onderzoek is de projectgroep GMVT op zoek naar vaktherapeuten uit alle disciplines die mee willen doen aan dit pilot onderzoek. Om wat meer informatie te geven over wat men kan verwachten volgt hieronder een inhoudelijke beschrijving van wat dit onderzoek inhoudt voor de deelnemende therapeut en zijn/haar patiënten.

De vaktherapeut selecteert randomized twee patiënten uit reeds lopende behandelingen, zorgt ervoor dat de patiënt voldoende geïnformeerd wordt over deelname aan het onderzoek, en geeft de patiënt een toestemmingsformulier (K&J wordt geïncludeerd vanaf 12 jaar, hiervoor dienen de ouders/gemachtigden te tekenen).

Vooraf beschrijven van klachten en problemen door therapeut gebaseerd op behandelplan of afspraken bij start vaktherapeutische behandeling.
De therapeut beschrijft vervolgens per sessie aan welke (maximaal drie) klachten of problemen in die sessie gewerkt is. Dit kunnen klachten en problemen zijn die aan het begin van de behandeling zijn vastgesteld, maar ook kunnen er gedurende de behandeling klachten of problemen bijkomen of afvallen. Dit gebeurt op een vragenformulier.
De patiënt geeft per sessie aan, aan welke (drie) klachten en problemen in die sessie gewerkt is. Dit kunnen klachten en problemen zijn die aan het begin van de behandeling zijn vastgesteld, maar ook kunnen er klachten of problemen bijkomen of afvallen. Dit gebeurt op een vragenformulier. Hieraan nemen alleen volwassenen* en ouderen deel, mits hiertoe bereid en in staat dit zelfstandig te doen.
De therapeut vult een vragenlijst in m.b.t. enkele gegevens over de patiënt.

Na afloop een kort narratief interview aan de hand van een topiclijst met de vaktherapeut en de patiënt over de klachten en problemen die centraal stonden in deze acht sessies. Dit interview wordt alleen afgenomen bij volwassenen* en ouderen, voor zover zelf hiertoe in staat en bereid.

De tijdsbelasting voor de therapeut is geschat op totaal 10 uur, voor de patiënt is dat 1,5 uur.

 

Tijdspad

Therapeuten benaderen: februari-maart 2021

Dataverzameling: maart-mei 2021

Interviews: mei-juni 2021

 

Rapportage

De resultaten van het onderzoek zullen in het derde kwartaal verwerkt worden in een rapportage t.b.v. de FVB die gebruikt wordt als input voor de update van de GMVT in 2022. Daarnaast zullen de resultaten verwerkt worden in een publieksversie op de website van de FVB.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinatoren van het onderzoek:

José Pouwels: bree.pouwels@gmail.com

Patric Driessen: patricdriessen@gmail.com

Maarten Roovers: m.roovers@ggmd.nl